Meentsteeg 10
3953 MV Maarsbergen
(033) 286 15 80
info@meenthoeve.nl

Voorwaarden van Dierenpension De Meenthoeve.


Artikel 1 – Definities
Dierenpension: Natuurlijke of rechtspersoon die tijdelijke huisvesting en verzorging biedt
aan gastdieren.
Eigenaar: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
en die met het dierenpension een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.
Gastdier: Het huisdier van een eigenaar, waarvoor een overeenkomst wordt/ is
afgesloten.
Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen dierenpension en eigenaar, waarbij het
dierenpension zich verplicht het gastdier voor een bepaalde periode te huisvesten en te
verzorgen tegen een door consument te betalen prijs.
Reservering: de afspraak tussen dierenpension en eigenaar om een gastdier voor een
bepaalde periode huisvesting te verlenen tegen een vastgesteld tarief.
Vaccinatie: de op dat moment van de pensionovereenkomst geldende
vaccinatieverplichtingen waaraan een eigenaar moet voldoen.
 

Artikel 2 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
dierenpension en eigenaar met betrekking tot huisvesting van het gastdier in het
dierenpension.
 

Artikel 3 – Overeenkomst
De eigenaar geeft door het onderbrengen van het gastdier een volmacht aan het
dierenpension, die deze volmacht aanneemt om gedurende het verblijf van het gastdier,
als een goed pensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de
pensionhouder in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts besluiten over
eventuele behandelingen van het gastdier, tenzij vooraf anders vastgelegd met de
eigenaar. De kosten van medische behandelingen en/of medicijnen zijn voor rekening
van de eigenaar en dienen bij afhalen van het gastdier te worden voldaan.
 

Artikel 4 – Reservering en betaling
Bij reservering als bedoelt bij artikel 1 dient binnen 14 dagen na factuurdatum het totale
pensionbedrag te worden voldaan. Bij het niet betalen van overeengekomen
pensionkosten of andere gemaakte kosten welke ten laste komen van de eigenaar zal de
pensionhouder eenmalig schriftelijk aanmanen tot betaling van achterstallig bedrag.
Indien daarna na 14 dagen geen betaling is ontvangen, draagt het dierenpension de
vordering over aan een gerechtelijk deurwaarderskantoor.
 

Artikel 5 – Voorwaarden van plaatsing in het dierenpension
Gastdieren moeten zijn voorzien van alle verplichte entingen en eigenaar moet het
vaccinatieboekje kunnen overhandigen bij aanvang van pensionverblijf. Entingen zoals
bedoeld in artikel 1 moeten uiterlijk 2 weken voor aanvang van pensionverblijf te zijn
gegeven. De volgende entingen zijn verplicht: voor de hond Hondenziekte, Parvo, Weil en
Neusenting (Nobivac KC)
Voor de kat kattenziekte, niesziekte en neusenting (Nobivac Bb)
Het gastdier moet vrij zijn van vlooien en ontwormd zijn.
 

Artikel 6 – Verblijf
De aankomst dag word als pensiondag in rekening gebracht. Het later brengen tijdens
een schoolvakantie van het gastdier of eerder ophalen van het gastdier dan de
afgesproken periode zal niet leiden tot restitutie van de pensionprijs. De datum van
aanvang kan worden gewijzigd indien de aanvang van de nieuwe periode van het
pensionverblijf niet verder dan 4 weken verwijderd ligt dan de aanvang van de
oorspronkelijke overeenkomst. Bij dieren die op voorschrift van de dierenarts speciaal voer
krijgen, dient de eigenaar bij aanvang van het pensionverblijf voor voldoende voer te
zorgen voor de volledige periode. Er wordt voor het geven van dieetvoer aan het
gastdier geen extra kosten in rekening gebracht.
 

Artikel 7 – Annulering
U kunt uw reservering kosteloos annuleren. Komt u echter uw huisdier tijdens een
schoolvakantie later brengen, eerder halen of wijzigt/annuleert u binnen een maand voor
aanvang van de reserveringsperiode dan brengen wij u de gehele gereserveerde
periode in rekening.
 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Partijen zijn overeengekomen dat het dierenpension ten opzichte van de eigenaar niet
aansprakelijk zal zijn voor schade/kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing
of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarbij sprake zou zijn van opzet
of grove nalatigheid aan de zijde van het dierenpension
 

Artikel 9 – Prijzen
Pensionprijzen worden elk jaar in november vastgesteld voor het daarop volgende jaar.
m.u.v. prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging B.T.W. zij gaan bij
invoering direct in. Bij vroegtijdige reserveringen voor 1 december van huidig jaar voor
pensionverblijf in het daarop volgende jaar worden prijzen onder voorbehoud vastgesteld
en bij prijswijziging alsnog aangepast.
 

Artikel 10 – Jurisdictie
Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden.

Download hier de voorwaarden in.pdf

 


Design by ExCom 2011- disclaimer